bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pracowników CUW, firm i instytucji współpracujących jest: Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2 tel. 71 606 61 00, e-mail: sekretariat@cuw.twardogora.pl zwane dalej Administratorem reprezentowana przez Dyrektora;
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor.rodo@gmail.com lub listownie na adres Administratora;
3. Dane osobowe pracowników i inne są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych CUW i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych;
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;
6. Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.


Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 17.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 053